English | Ελληνικά
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Άρθρο
Ευρωπαϊκά Θέματα

SolarPower Europe: Πρόταση προς την Κομισιόν με Δέκα Βήματα – Προτεραιότητες για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας Από τον Ήλιο

Η SolarPower Europe, η ένωση των εταιρειών του κλάδου των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη, δημοσίευσε σήμερα ένα κείμενο με δέκα βήματα – προτεραιότητες με στόχο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες σε ό, τι αφορά την τεχνολογία παραγωγής και αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας.

Το κείμενο της SolarPower Europe δίνεται στη δημοσιότητα εν όψει της έκδοσης του Πακέτου της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ. Μέσα από τα δέκα αυτά βήματα – προτεραιότητες, η SolarPower Europe τονίζει ότι η παραγωγή και αποθήκευση ηλιακής ενέργειας μπορεί να παίξει έναν πολύ κεντρικό ρόλο στον αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδευτούν από το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και τα αναγκαία υποστηρικτικά μέτρα.

Καθώς ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας διέρχεται στην Ευρώπη μία μεταβατική φάση, η τρέχουσα συγκυρία είναι ιδανική για την τροποποίηση των υφιστάμενων πολιτικών και την εισαγωγή νέων όσον αφορά την τεχνολογία αποθήκευσης σε συνέργια με την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο, αλλά και για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των δύο τομέων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε σχετικά η SolarPower Europe διερευνούν τρόπους για την εφαρμογή νέων και «έξυπνων» επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από τον ήλιο, με στόχο την μεγιστοποίηση του ηλιακού δυναμικού στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, με την μεγαλύτερη χρήση της αυτοπαραγωγής σε επίπεδο καταναλωτή, οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι επιχειρηματίες μπορούν να είναι ταυτόχρονα καταναλωτές και παραγωγοί ενέργειας, προσφέροντας ενέργεια και υπηρεσίες στα εθνικά δίκτυα. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, η ηλεκτροπαραγωγή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά από πλευράς κόστους αν συνδυαστεί με την αποθήκευση ενέργειας.

«Η βιομηχανία έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής στο να μειώνει το κόστος της αποθήκευσης σε μπαταρίες και στο να βελτιώνει την ικανότητα παροχής επαρκών υπηρεσιών και λύσεων στην αγορά», τόνισε ο αντιπρόεδρος της SolarPower Europe και CIO της Enel Green Power, Riccardo Amoroso, όπως αναφέρει δημοσίευμα του έγκυρου κλαδικού περιοδικού pv- magazine. «Σήμερα χρειαζόμαστε Ευρωπαίους διαμορφωτές πολιτικής που θα διαμορφώσουν σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον όπως σαφείς ορισμούς και κατάλληλο σχεδιασμό της αγοράς με στόχο τη διασφάλιση ενός ισότιμου πεδίου για όλες τις ανταγωνιστικές λύσεις», πρόσθεσε.

Ο αναλυτής πολιτικής της SolarPower Europe, Tomas Doerling, συμπληρώνει, από την πλευρά του: «Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από τον ήλιο αντιπροσωπεύουν μία επιλογή σημαντικής ευελιξίας για όλο το ενεργειακό σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα διοχέτευσης ή απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακό σύστημα όταν αυτό χρειάζεται».

Η Ευρώπη πιθανόν αν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την προώθηση πολιτικών που ενσωματώνουν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης ενέργειας.

Τα Δέκα Βήματα – Προτεραιότητες της SolarPower Europe είναι:

1. Ορισμός: Ένας ορισμός με πανευρωπαϊκή εφαρμογή στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρισμού θα τον καθιέρωνε ως ένα νέο απόκτημα για το δίκτυο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο δίκαιη φορολόγηση και μεγαλύτερη αναγνώριση της αξίας του.

2. Διασάφηση του ορισμού και δικαιώματα των ενεργών καταναλωτών όσον αφορά την αποθήκευση: με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών στην αυτοπαραγωγή και την κατανάλωση ηλεκτρισμού από τον ήλιο, απαλλαγμένου από ειδικούς φόρους ή χρεώσεις.

3. Μία κατάλληλη μεταρρύθμιση των ημερήσιων αγορών θα έδιναν τη δυνατότητα σε μεγάλης κλίμακας σταθμούς ηλιακής ενέργειας να εκπληρώσουν καλύτερα τις εξισορροπητικές λειτουργίες τους.

4. Ανάπτυξη μιας πραγματικής αγοράς για την πώληση και προμήθεια υπηρεσιών ευελιξίας, τόσο στο επίπεδο της μεταφοράς όσο και στο επίπεδο της διανομής ενέργειας.

5. Μία ξεκάθαρη βάση όσων αφορά τους κανόνες και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι Λειτουργοί των Συστημάτων Μεταφοράς ( TSOs) και οι Διανομής
( DSOs) μπορεί να παρέχουν λύσεις στον τομέα της αποθήκευσης.

6. Στοχευμένοι διαγωνισμοί ηλιακής ενέργειας που θα δίνουν βάρος σε λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από τον ήλιο.

7. Ανταλλαγή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο κοινότητας μέσω σχημάτων αυτοκατανάλωσης, με ενδιαμέσους που θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν συσκευές αποθήκευσης μέσα από συγκεντρωτικές πλατφόρμες ( pooling platforms).

8. Ξεκάθαροι κανόνες όσον αφορά την διαφάνεια στα δεδομένα και την πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων, με την πρόσβαση στα δεδομένα να αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη λύσεων στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από τον ήλιο.

9. Οι ενεργοί καταναλωτές να αποζημιώνονται δίκαια για την διάθεση των συσκευών τους στην παροχή υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν το δίκτυο, με την προσφορά ξεκάθαρων τιμών.

10. Τα τέλη δικτύου διανομής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την ενεργειακή μετάβαση και να παρέχουν κίνητρα στους καταναλωτές για να επενδύουν στην αποθήκευση και στους εξελιγμένους μετρητές.

«Αν το ρυθμιστικό περιβάλλον στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από τον ήλιο διαμορφωθεί με αποτελεσματικότητα, η ηλιακή ενέργεια θα μπορεί να συμβάλει δραστικά την επίτευξη του στόχου για 27% ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ το 2030 όπως προβλέπει η ισχύουσα Οδηγία ΑΠΕ», προσθέτει ο Michael Schmela, εκτελεστικός σύμβουλος της SolarPower Europe. «Η εφαρμογή των δέκα προτεραιοτήτων πολιτικής για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τον ήλιο στο πλαίσιο του Πακέτου της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ θα καλύψουν μεγάλο μέρος της υλοποίησης του ρεαλιστικού στόχου του 35% που η SolarPower Europe θα ήθελε να δει να περιλαμβάνεται στην νέα Οδηγία ΑΠΕ 2030 (REDII 2030)», κατέληξε ο Schmela.

Υποστηρικτές
Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Σχετικά
11th SE Europe Energy Dialogue

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 23/04 $74,01/βαρέλι
  WTI 23/04 $68,15/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,15/03 $92/tn
 • Φυσικό Αέριο
  04/03 $6,87 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  23/04 €12,75

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,22/04  €1,565/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,21/03 €465,62/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,21/03 €556,64/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,23/04 €54,118/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE