English | Ελληνικά
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Άρθρο
Ειδήσεις Ελληνικές

Στις 4 Δεκεμβρίου η Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος για τα ΕΛΠΕ

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Πετρέλαιο Α.Ε.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) όρισε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 09.11.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2017 ύψους 45.834.764 ευρώ ή 0,15 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων των 70.160 ιδίων μετοχών (treasury shares).

Το ποσό του προμερίσματος των 0,15 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 (άρθρα 40 και 64), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4387/2016 και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1275 ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αρ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Εθνική Τράπεζα Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Από την 11 Δεκεμβρίου 2017 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για τους υπόλοιπους δικαιούχους μετόχους.

Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει:

Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),

Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ)

Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) για την κατάθεση των χρημάτων (βάση ισχυουσών διατάξεων για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων).

Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Η είσπραξη του προμερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8α, 151 24 Μαρούσι (τηλ 210-6302979, 210-6302980, fax 210-6302986, 210-6302987).

Υποστηρικτές
Prospects for an Expanded South Corridor
Σχετικά
Energy Market Integration and Transition in SE Europe

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 20/02 $64,90/βαρέλι
  WTI 20/02 $61,79/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,14/02 $93,05/tn
 • Φυσικό Αέριο
  02/02 $7,56 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  20/02 €9,70

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,19/02  €1,532/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,20/02 €411,04/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,20/02 €499,86/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,20/02 €56,422/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE